Risico- en Verzekingsaudit met Risk360

Verzekeringen vormen het sluitstuk in het managen van de risico's van uw onderneming en bieden (slechts) een financieel vangnet. Het inrichten en beheren van een verzekeringsportefeuille vanuit verzekeringsperspectief, "met het polisoverzicht in de hand", is niet de juiste aanpak en kan ertoe leiden dat eventuele schades niet gedekt zijn of dat de verzekeringskosten onnodig hoog zijn.

Met onze Risico- en Verzekeringsaudit op basis van de bewezen Risk360-methode geven wij een onafhankelijk oordeel over de risico's van uw onderneming, de beheersing ervan en de kwaliteit van uw verzekeringsporteuille. 

Onze bevindingen worden vastgelegd in een helder rapport waarmee uw eigen tussenpersoon of één van onze partners uw de gegeven adviezen tot uitvoer kan brengen.

Lees hieronder meer over onze werkwijze of download de brochure.

Met behulp van de bewezen Risk360 software brengen wij allereerst de risico's van uw onderneming in kaart. Deze risico's zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden:  

  • ·Aansprakelijkh​​eid
  • Bestuurder(s), commissarissen, toezichthouders
  • Cyber en data [automatisering, informatie etc.]
  • Financieel [financiën, administratie, geld etc.]
  • Gebouwen, inventaris en goederen
  • Medewerkers
  • Inkoop
  • Verkoop
  • Vervoer [transportmiddelen, goederen-transport etc.]  

De analyse kan zo breed en zo diep gaan als gewenst of noodzakelijk:
- een standaard analyse van alle aandachtsgebieden, of
- een diepgaande analyse van één, meerdere of alle aandachtsgebieden.

Vervolgens toetsen wij uw verzekeringsportefeuille aan dit risicoprofiel: ·
- zijn de benodigde verzekeringen aanwezig? ·
- bieden de aanwezige verzekeringen de juiste dekking? ·
- ontbreken er verzekeringen / dekkingen? ·
- zijn bepaalde verzekeringen wellicht overbodig?

Verzekeringen zijn slechts een financieel vangnet voor het geval zich een calamiteit voordoet. Beter is het natuurlijk als deze calamiteit vermeden wordt. Daarom wordt ons advies altijd vergezeld van suggesties hoe u zelf uw risico's kunt beperken. Desgewenst brengen wij gedetailleerd in kaart hoe ver u reeds bent met de risicobeheersing en geven wij adviezen om deze verder te verbeteren.

De uitkomsten van onze analyse worden vastgelegd in een helder en overzichtelijk pdf-rapport.

Wanneer onze conclusies en aanbevelingen daar aanleiding toe geven, kunnen wij uw verzekeringsportefeuille desgewenst onderbrengen bij één van onze partners. In dat geval worden de kosten voor de Risk360 analyse niet of slechts gedeeltelijk in rekening gebracht.